Criteria

Toetsing en eisen

Identiteit: De naam van de aanvrager en houder van het keurmerk moet vastgesteld zijn.

Rechtspersoon / formele naam: De aanvrager of houder is een rechtspersoon met een formele naam.

Registratie / inschrijving K.v.K.: De aanvrager en houder dient te zijn ingeschreven in het register van een Kamer van Koophandel. Met uitzondering van clubs en verenigingen met een beperkte rechtsbevoegdheid, en comités en commissies die namens een handels- of middenstandsvereniging of een bij de KvK ingeschreven bedrijf actief zijn.

Vertegenwoordiging, bestuurder, bestuur, directie: De aanvrager en houder moet een bestuurder, bestuur of directie hebben dat tot taak heeft, en bevoegd en verantwoordelijk is voor het leidinggeven aan en in rechte vertegenwoordigen van de organisatie.

Functionarissen / commissies: De aanvrager en houder kan over functionarissen en commissies beschikken die namens haar rechtshandelingen kunnen verrichten.

Adresgegevens: De adresgegevens van de aanvrager en houder moeten correct vastgelegd zijn.

Aard van de organisatie / onderneming: De aanvrager en houder moet organisatorisch identificeerbaar zijn.

Onafhankelijkheid: De keurmerkeigenaar of keurmerkverlener is onafhankelijk van de aanvrager of keurmerkhouder. Personen die optreden namens de keurmerkverlener mogen niet werkzaam zijn bij of voor een keurmerkhouder. Organisaties waarin bestuursleden, leden van de keurmerkcommissie of auditoren van de Stichting Vrienden van Sinterklaas een bestuurlijke functie of een andere vorm van zeggenschap hebben, kunnen het SVVS-keurmerk hierdoor niet aanvragen.

Verantwoording, doel en betekenis SVVS-keurmerk: De keurmerkeigenaar verwacht van de aanvrager en houder van het keurmerk, dat zijn organisatie zich inzet voor de belangen van het sinterklaasfeest evenals het behoud ervan als belangrijk cultureel erfgoed.

Verstrekking van gegevens / toetsing: De aanvrager en houder verstrekt de keurmerkcommissie gegevens die van belang zijn voor de toewijzing, het behoud, of verlenging van het keurmerk. Deelname aan de audits is verplicht.

Producten, diensten en activiteiten: De aanvrager en houder verstrekt de keurmerkcommissie informatie over hun producten, diensten en activiteiten.

Integriteitsbeleid: De aanvrager en houder voert een gedegen en op schrift vastgelegd integriteitsbeleid ten aanzien van het omgaan met kwetsbare personen en minderjarigen tijdens de door de organisatie georganiseerde activiteiten of activiteiten waarbij de organisatie wordt ingehuurd. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) zou in dit beleid wenselijk zijn.

Websites / webwinkels: Indien de aanvrager of houder beschikt over een website, toont deze duidelijk op de eerste pagina de naam en doelstelling van de organisatie. De website omvat minimaal drie afzonderlijke pagina’s. De website moet naar behoren bereikbaar zijn en goed functioneren. De website is kindvriendelijk en vertoont geen foto’s van half geschminkte of half geklede Sinten en/of Pieten. Indien van toepassing toont de keurmerkhouder eenduidig en transparant inzicht in garanties, bestelprocedures, prijzen, producten en diensten. Producten en diensten zijn altijd verkrijgbaar voor de daaraan gerelateerde en getoonde (vanaf) prijs, waarbij duidelijk moet zijn of deze in- of exclusief BTW is. De keurmerkhouder onthoudt zich verder van iedere vorm van misleidende reclame. Het gebruik van een disclaimer is toegestaan, mits de aanvrager of houder hierin zijn verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde informatie niet beperkt of afwijst. Een aanvrager, waarvan de website nog in ontwikkeling is, komt pas na afronding eventueel in aanmerking voor het keurmerk.

Vakbekwaamheid: De aanvrager en houder van een winkelbedrijf is in het bezit van (de vereiste) diploma’s, certificaten of vergunningen, welke voor de branche noodzakelijk zijn. Voor Sinten en Pieten is het een pre, als ze bij de aanvraag al in het bezit zijn van bv. een certificaat van het SNG-Nederland of de Stichting Vrienden van Sinterklaas.

Bijscholing: Van een aanvrager en houder wordt verwacht dat ze zich (door het volgen van cursussen en workshops) blijven bekwamen.

Kwaliteit, uitstraling en betrouwbaarheid: De aanvrager en houder dient de uitstraling van zijn organisatie en de kwaliteit van zijn aangeboden producten en diensten met zorg te bewaken. Voor winkel- en verhuurbedrijven geldt, dat hun aangeboden producten en te verhuren kostuums met toebehoren kwalitatief in orde zijn en de klanten op betrouwbare wijze worden voorgelicht.

Verkoop en gebruik van schminkartikelen (cosmetica): Schminkartikelen moeten voldoen aan de Wet- en Regelgeving zoals omschreven in de Warenwet. Cosmetica zijn niet oneindig houdbaar. Op het etiket geeft de fabrikant aan hoe lang de cosmetica houdbaar zijn. Is deze datum verstreken, dan kan het gebruik ervan niet meer veilig zijn. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) ziet er in Nederland op toe dat cosmetica voldoen aan de eisen die de wet stelt en bewaakt daarmee de veiligheid van cosmetica. Ook bezoekt de VWA bedrijven die cosmetica produceren en kijkt daar of dat goed en veilig gebeurt. Daarnaast neemt de VWA steekproeven van cosmetica die in de winkel verkrijgbaar zijn.

Gedragscode voor Sinten en Pieten: Sinterklazen en Zwarte Pieten dienen zich te houden aan de gedragscode.

Commerciële uitingen en reclame: De keurmerkeigenaar keurt te commerciële uitingen en reclame afkomstig van sinterklaasclubs en –verenigingen in het bezit van het keurmerk af, indien deze het sinterklaasfeest, het imago van de keurmerkhouder en/of het SVVS-keurmerk kunnen schaden. (Dit naar oordeel van de keurmerkcommissie) Verder dient reclame van keurmerkhouders te voldoen aan de regels welke door de Stichting Reclame Code zijn vastgelegd in de Nederlandse Reclame Code. In de Reclame Code wordt onder meer bepaald dat reclame niet mag misleiden en in overeenstemming met de waarheid moet zijn. Zo mag reclame ook niet nodeloos kwetsen en niet in strijd zijn met de wet, de goede smaak en het fatsoen.

Gebruik van (algemene) voorwaarden: De aanvrager en houder die gebruik maakt van algemene voorwaarden, zorgt ervoor dat bij het sluiten van een overeenkomst de voorwaarden beschikbaar worden gesteld. De tekst van de voorwaarden is integraal op de website van de aanvrager of houder opgenomen. Voorwaarden mogen geen inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument of het bepaalde in de erkenningsregeling van het keurmerk.

Garantiebepalingen en het nakomen ervan: Voor winkel- en verhuurbedrijven geldt, dat er een redelijke garantieregeling bestaat voor geleverde producten of diensten. De aanvrager en houder dient garantiebepalingen ten opzichte van klanten op correcte wijze na te komen.

Klachtenregeling / geschillen: De aanvrager en houder dient een correcte werkwijze te hanteren voor het ontvangen en afhandelen van klachten over zijn geleverde producten, diensten of activiteiten. De keurmerkhouder wijst bij een geschil op de mogelijkheid van bemiddeling door de Stichting Vrienden van Sinterklaas. De keurmerkhouder zal aan de keurmerkverlener medewerking verlenen bij het oplossen van het geschil.

Beheer keurmerk / misbruik en incorrect gebruik: De keurmerkeigenaar onderneemt actie bij bewust of onbewust misbruik, en/of incorrect gebruik van het keurmerk. De keurmerkeigenaar kan de houder tijdelijk of blijvend het gebruik van het keurmerk ontzeggen, ongeacht de geldigheidsduur van het certificaat welke door de keurmerkcommissie aan de houder werd afgegeven.

Gebruik beeldmerk / keurmerklogo / logo op website: De beeltenis van het keurmerk is vastgesteld door de keurmerkeigenaar en is als zodanig ook wettelijk beschermd en geregistreerd. Met uitzondering van het formaat, is het de houder niet toegestaan eigenhandig wijzigingen aan te brengen in het beeldmerk / logo van het keurmerk. Het keurmerklogo mag op documentatie of andere (reclame-)uitingen van de keurmerkhouder worden geplaatst. Het keurmerklogo staat duidelijk zichtbaar op de website van de keurmerkhouder. De tekst op het logo dient goed leesbaar te zijn en het logo zelf dient ook altijd helder en scherp te worden afgebeeld.